Bizi arayın : (0)212 386 90 63

Kişisel Verilere İlişkin Aydınlatma Bildirimi

Bu bilgilendirme formu, NEF VAKFI'nın yürüttüğü sosyal yardımlaşma ve dayanışma çalışmaları kapsamında, Vakfa mali ve/veya ayni yardım alabilmek için başvuruda bulunan adayların, vakfa ayni ya da nakdi bağışta bulunan kişilerin vakıf ile paylaşmış oldukları kişisel verilerin vakıf tarafından elde edilmesine, saklanmasına, paylaşılmasına ve işlenmesine ilişkin süreç hakkında, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkındaki Kanun ( “KVK” ) kapsamında, kişisel veri sahibini bilgilendirmek için hazırlanmıştır.

Nef Vakfı ile paylaştığınız ve/veya paylaşacağınız kişisel verilerin varlığı adına, özellikle şu hususları bilgilerinize sunmak isteriz.

 • Vakfımız ile paylaştığınız kişisel veriler için, 6698 Sayılı Kanun kapsamında, Kişisel Veri Sorumlusu “NEF VAKFI” dır.
 • Vakfımız ile paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz, vakfımıza mali ve/veya ayni yardım başvurularının değerlendirilmesi, yapılan bağışlar hakkında bağışçıya bilgi verilmesi aşamasında ve bu amaçla kullanılıp işlenebilecektir.
 • Kişisel verileriniz, sosyal yardımlaşma ve dayanışma politikası çerçevesinde, vakfımız dışındaki diğer vakıflar, dernekler, şirketler, kamu kurum ve kuruluşları ile sair kişilerle paylaşılabilecek, KVK Kanunu'nun  8. ve 9. maddelerinde belirtilen  kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.
 • Kişisel verileriniz, şahsınız tarafından vakfımıza fiziki olarak belge temin edilmesi ya da sözlü olarak paylaşımda bulunulması suretiyle edinilebileceği gibi vakfımıza ait www.nefvakfi.org/basvuru_formu.docx internet sayfasından veri aktarımı yolu ile elde edilebilecektir. Elde edilen veriler, vakfımızın sosyal yardımlaşma ve dayanışma projeleri kapsamında mali ve/veya ayni yardıma hak kazanacak kişilerin yada bağışçıların tespiti, vakfımızın projeleri ve bağışları hakkında bilgi verilmesi amaçları ile kullanılacaktır. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz KVK Kanunu'nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında yukarıda belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.
 • Kişisel Verileriniz, hukuki yükümlülüklerin gerektirdiği süreyle ya da ilgili mevzuatta izin verilen süreyle mevzuata uygun koşullarda saklanmaktadır.

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, işbu Aydınlatma Metni'nde aşağıda düzenlenen yöntemlerle Vakfımıza iletmeniz durumunda, Vakfımız talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde, Vakfımız tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

Kişisel verilerinizin, muhafaza edilip işlenebilecek ve 3. kişilere transfer edilebilecek olması nedeniyle, 6698 Sayılı Yasa kapsamında kişisel veri sahibi olarak şahsınıza tanınan haklar şu şekildedir.

 • Vakfımız ile paylaşmış olduğunuz verilerin işlenip işlenmediğini öğrenebilme.
 • Verileriniz işlenmiş ise buna ilişkin bilgi talebinde bulunabilme.
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bu amaca uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenebilme.
 • Kişisel verilerinizin yurtiçi veya yurtdışında 3. kişilere aktarılıp aktarılmadığını, aktarıldıysa bu kişilerin kimlikleri hakkında bilgi talebinde bulunabilme.
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme.
 • KVK Kanunu'nun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme.
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

KVK Kanunu'nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı olarak Vakfımıza iletebilirsiniz. KVK Kanunu gereğince, yazılı olarak kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile KVK Kanunu'nun 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi www.nefvakfi.org adresindeki formu doldurarak, formun ıslak imzalı bir nüshasını  Sultan selim mah. Hümeyra sok. B Blok No:7/8 Kağıthane / İstanbul adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya iadeli taahhütlü mektup yoluyla gönderebilirsiniz.

Vakfımız ile paylaşmış olduğunuz tüm bilgilerin doğru ve güvenilir olduğu inancı ile hareket edilecek olup, paylaşmış olduğunuz bilgilerin doğru ve güvenilirliği şahsınızın sorumluluğundadır. Vakfımız ile paylaşmış oldunuz bilgilerin hatalı veya yanıltıcı olması halinde ise, Vakfımızın bu sebeple uğrayacağı zararlardan sorumluluğunuz söz konusu olacaktır.

Vakfımızın KVK Kanunu'nda olabilecek değişiklikler ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek yöntemler nedeni ile bu aydınlatma metninde değişiklik yapma hakkı saklıdır.